Diễn Đàn Phan Ri Club Online
Chào Mừng Bạn Đến Với PhanRiClub Diễn Đàn Giao Lưu Kết Nối Bạn Bè ! Hãy Đăng Kí Thành Viên Để Chia Sẽ Nhưng Thủ Thuật Mà Bạn Biết & Còn Nếu Là Thành Viên Hãy Đăng Nhập Chia Sẽ Bài Viết Các Bạn Nhé ! Diễn Đàn Mới Thành Lập Còn Nhiều Thiếu Sót Rất Mong Sự Đóng Góp Nhiệt Tình Cửa Các Bạn ! Xin Cảm Ơn Các Bạn Nhiều

Note: Chào mừng bạn đến với PhanRiClub. Hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để có thể tham gia cùng PhanRiClub nhá !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Admin
avatarAdmin

Admin

Đồng thời thay vì việc phải gõ @"tên người dùng" đối với thành viên sử dụng tên có dấu cách hoặc dấu chấm, plugin này sẽ tự động chèn dấu ngoặc kép " "
CÁCH SỬ DỤNG

Gõ "@" sau đó gõ chữ cái đầu tên của thành viên "@a" một danh sách thành viên có tên bắt đầu bằng chữ "a". Khi bạn tiếp tục gõ thêm nhiều ký tự thì các kết quả sẽ giảm đi và chính xác hơn! 

Plugin này có thể áp dụng cho tất cả các phiên bản diễn đàn hiện có của #forumvi

Lưu ý: Nếu bạn đã sửa đổi các temple memberlist_body plugin này có thể không hoạt động

CÁCH CÀI ĐẶT


Truy cập Admin Panel > Modules > JavaScript codes management vào tạo một script (js)

Title : @Mention Auto-suggest
Placement : In all the pages

Code:
!window.fa_mentionner && !/\/privmsg|\/profile\?mode=editprofile&page_profil=signature/.test(window.location.href)&& $(function(){$(function(){  'SCEDITOR @HANDLE AUTO-SUGGEST';  'DEVELOPED BY ANGE TUTEUR';  'NO DISTRIBUTION WITHOUT CONSENT OF THE AUTHOR';  'ORIGIN : http://fmdesign.forumotion.com/t943-auto-suggest-mentions-as-you-type#19157';   var container = $('.sceditor-container')[0],      text_editor =document.getElementById('text_editor_textarea'),      frame,      instance;   if (container && text_editor) {     frame = $('iframe', container);    instance = $(text_editor).sceditor('instance');     window.fa_mentionner = {      suggest_delay : 100, // delay before suggestions show up (100ms)       // language presets      lang : {        placeholder : 'Đang tìm kiếm...',        not_found : 'Không có thành viên này'      },       // colors of the suggestion popup      color : {              font : '#333',        hover_font : '#FFF',        error_font : '#F00',               background : '#FFF',        hover_background : '#69C',         border : '#CCC',        shadow : 'rgba(0, 0, 0, 0.176)'      },       // sceditor instance and rangeHelper      instance : instance,      rangeHelper : instance.getRangeHelper(),       // cached nodes for listening and modifications      frame : frame[0],      body : frame.contents().find('body')[0],      textarea : $('textarea', container)[0],       // faux textarea and suggestion list      faux_textarea : $('<div id="faux_text_editor" />')[0], // helps us mirror the cursor position in source mode      list : $('<div id="fa_mention_suggestions" style="position:absolute;" />')[0],       // version specific selectors      selectors : $('.bodyline')[0] ? ['a.gen[href^="/u"]','.avatar.mini a'] :                  document.getElementById('ipbwrapper') ?['.membername', '.mini-avatar'] :                  null,        // adjusts the scroll position of the faux textarea so the caret stays in line      adjustScroll : function() {        fa_mentionner.faux_textarea.scrollTop =fa_mentionner.textarea.scrollTop;      },        // updates the content in the faux textarea      updateFauxTextarea : function(active, key) {        if (key == 16) { // 16 = SHIFT          return; // return when specific keys are pressed        }         // clear suggestion queue when suggestions aren't active        if (active != true) {          fa_mentionner.clearSuggestions();        } else {          return; // return when interactive keys are pressed while suggesting ; up, down, enter        }         // use another method if in WYSIWYG mode        if (!fa_mentionner.instance.inSourceMode()) {          key != 32 ? fa_mentionner.searchWYSIWYG() :fa_mentionner.clearSuggestions();          return;        }         var val = fa_mentionner.instance.val(),            range = 0,            selection,            faux_caret,            username;         // get the position of the caret        if (document.selection) {          selection = document.selection.createRange();          selection.moveStart('character', -fa_mentionner.textarea.length);          range = selection.text.length;        } else if (fa_mentionner.textarea.selectionStart ||fa_mentionner.textarea.selectionStart == 0) {          range = fa_mentionner.textarea.selectionStart;        }         // set the position of the caret        val = val.slice(0, range) + '{FAUX_CARET}' +val.slice(range, val.length);         // parse and sanitize the faux textarea content        $(fa_mentionner.faux_textarea).html(          val.replace(/</g, '<')            .replace(/>/g, '>')            .replace(/@"(.*?)"|@(.*?)(?:\s|\r|\n|$)/g, function(M,$1, $2) {              var lastChar = M.substr(-1),                  name = ($1 || $2 || '').replace(/\{FAUX_CARET\}|"/g, '');               return '<a href="#' + name + '">' +(/\s|\r|\n/.test(M) ? M.slice(0, M.length - 1) + '</a>' + lastChar: M + '</a>');            })            .replace(/\{FAUX_CARET\}/, '<span id="faux_caret" style="position:absolute;margin-left:-3px;">|</span>')        );         faux_caret = document.getElementById('faux_caret');         // mentions are parsed as <a>nchors, so when the faux caret is inside one we'll show some suggestions        if (faux_caret && faux_caret.parentNode.tagName == 'A') {          fa_mentionner.value = val;           fa_mentionner.delay = window.setTimeout(function() {            fa_mentionner.suggest(faux_caret.parentNode.href.replace(/.*?#(.*)/, '$1'), $(faux_caret).offset());          }, fa_mentionner.suggest_delay);         }         fa_mentionner.adjustScroll();      },        // search for active mentions in wysiwyg mode      searchWYSIWYG : function() {        var selected = fa_mentionner.rangeHelper.cloneSelected(),            mentions = selected.startContainer.data &&selected.startContainer.data.match(/(@".*?")|(@.*?)(?:\s|\r|\n|$)/g),            offset,            offset_marker,            hit,            i;             console.log(mentions);         if (mentions && mentions[0]) {           // clean up whitespace          for (i in mentions) {            mentions[i] = mentions[i].replace(/\s$/g, '');          }           // search for the mention that's currently being modified          for (i in mentions) {            if (!fa_mentionner.wysiwyg_mentions || (mentions[i] !=fa_mentionner.wysiwyg_mentions[i])) {              hit = true;               fa_mentionner.delay = window.setTimeout(function() {                fa_mentionner.rangeHelper.insertMarkers(); // insert markers to help get the caret offset                 offset = $(fa_mentionner.frame).offset();                offset_marker = $('#sceditor-end-marker',fa_mentionner.body).show().offset();                 // add the marker offsets to the iframe offsets                offset.left += offset_marker.left;                offset.top += offset_marker.top -fa_mentionner.body.scrollTop;                 fa_mentionner.suggest(mentions[i].slice(1).replace(/^"|"$/g, ''),offset, true);                fa_mentionner.wysiwyg_active = mentions[i]; // save the active mention for later use in finish()              }, fa_mentionner.suggest_delay);               break;            }          }           // hide the suggestion list if there's no newly modified mentions          if (!hit) {            fa_mentionner.list.style.display = 'none';            fa_mentionner.focused = null;          }           fa_mentionner.wysiwyg_mentions = mentions; // update the list of mentions         }      },       // suggest a list of users based on the passed username      suggest : function(username, offset, wysiwyg) {         // insert the suggestion list to show that it's searching        fa_mentionner.list.innerHTML = '<span class="fam-info">' +fa_mentionner.lang.placeholder + '</span>';        $(fa_mentionner.list).css({          left : offset.left + 'px',          top : offset.top + 'px',          display : 'block',          overflowY : 'auto'        });         document.body.appendChild(fa_mentionner.list);         // send a query request to the memeberlist to find users who match the typed username        fa_mentionner.request = $.get('/memberlist?username=' +username, function(d) {          fa_mentionner.request = null;           var suggestion = $(fa_mentionner.selectors ?fa_mentionner.selectors[0] : '.avatar-mini a', d),              ava = fa_mentionner.selectors ?$(fa_mentionner.selectors[1], d) : null,              i = 0,              j = suggestion.length,              name;           fa_mentionner.list.innerHTML = '';           if (j) {            for (; i < j; i++) {              name = $(suggestion[i]).text().replace(/^\s+|\s+$/g,'');               fa_mentionner.list.insertAdjacentHTML('beforeend',                '<a href="javascript:fa_mentionner.finish(\'' +name.replace(/'/g, '\\\'') + '\', ' + wysiwyg + ');" class="fa_mention_suggestion">'+                  '<img class="fa_suggested_avatar" src="' +$(fa_mentionner.selectors ? ava[i] :suggestion[i]).find('img').attr('src') + '"/>'+                  '<span class="fa_suggested_name">' + name +'</span>'+                '</a>'              );            }             // change overflowY property when it exceeds 7 suggestions -- prevents unsightly scroll bug            fa_mentionner.list.style.overflowY = j > 7 ? 'scroll': 'auto';             // update the focused suggestion and scroll it into view            fa_mentionner.list.firstChild.className += ' fam-focus';            fa_mentionner.focused = fa_mentionner.list.firstChild;            fa_mentionner.scrollSuggestions();           } else {            fa_mentionner.list.innerHTML = '<span class="fam-info" style="color:' + fa_mentionner.color.error_font + ';">' +fa_mentionner.lang.not_found + '</span>';          }         });      },        // kill the suggestion timeout while typing persists      clearSuggestions : function() {        if (fa_mentionner.delay) {          window.clearTimeout(fa_mentionner.delay);          fa_mentionner.delay = null;           fa_mentionner.list.style.display = 'none';          fa_mentionner.focused = null;        }         if (fa_mentionner.request) {          fa_mentionner.request.abort();          fa_mentionner.request = null;        }      },        // finish the username      finish : function(username, wysiwyg) {        var mention, index, i;         // hide and clear suggestions        fa_mentionner.clearSuggestions();        fa_mentionner.focused = null;        fa_mentionner.list.style.display = 'none';         if (!wysiwyg) {          fa_mentionner.value =fa_mentionner.value.replace(/(?:@".[^"]*?\{FAUX_CARET\}.*?"|@\{FAUX_CARET\}.*?(\s|\n|\r|$)|@.[^"\s]*?\{FAUX_CARET\}.*?(\s|\n|\r|$))/, function(M, $1, $2) {            mention = '@"' + username + '"';            return '{MENTION_POSITION}' + ( $1 ? $1 : $2 ? $2 : '');          });           // get the index where the mention should be          index =fa_mentionner.value.indexOf('{MENTION_POSITION}');          fa_mentionner.value =fa_mentionner.value.replace('{MENTION_POSITION}', '');           // save current scroll position for application after the value has been updated          fa_mentionner.scrollIndex =fa_mentionner.textarea.scrollTop;           // update the textarea with the completed mention          fa_mentionner.instance.val('');          fa_mentionner.instance.insert(fa_mentionner.value.slice(0, index)+ mention, fa_mentionner.value.slice(index,fa_mentionner.value.length));           // restore the scroll position for the textareas          fa_mentionner.textarea.scrollTop =fa_mentionner.scrollIndex;          fa_mentionner.adjustScroll();           // update the fake textarea          fa_mentionner.updateFauxTextarea();         } else {          // save the caret range in WYSIWYG so we can restore it after replacing the HTML          fa_mentionner.rangeHelper.saveRange();          fa_mentionner.body.innerHTML =fa_mentionner.body.innerHTML.replace(newRegExp(fa_mentionner.wysiwyg_active.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g,"\\$&") + '(<span.*?id="sceditor-end-marker".*?>)'), '@"' +username + '"$1');          fa_mentionner.body.focus();          fa_mentionner.rangeHelper.restoreRange();           // update the wysiwyg mention array so no new suggestions appear          for (i in fa_mentionner.wysiwyg_mentions) {            if (fa_mentionner.wysiwyg_mentions[i] ==fa_mentionner.wysiwyg_active) {              fa_mentionner.wysiwyg_mentions[i] = '@"' + username+ '"';              break;            }          }        }      },        // scroll the selected suggestion into view      scrollSuggestions : function() {        $(fa_mentionner.list).scrollTop(          (            $(fa_mentionner.focused).offset().top -            $(fa_mentionner.list).offset().top +            $(fa_mentionner.list).scrollTop()          ) -           (26 * 3) // 26 = the height of the suggestions, so display 3 suggestions above while scrolling        );      }    };     // get computed styles for the textarea and apply them to the faux textarea    for (var css = window.getComputedStyle(fa_mentionner.textarea,null), i = 0, j = css.length, str = ''; i < j; i++) {      str += css[i] + ':'  + css.getPropertyValue(css[i]) + ';';    }     // add styles to the head    $('head').append('<style type="text/css">'+      '#faux_text_editor {' + str + '}'+      '#faux_text_editor { position:absolute; left:0; bottom:0; z-index:-1; visibility:hidden; display:block; overflow-y:auto; }'+      '#fa_mention_suggestions { color:' +fa_mentionner.color.font + '; font-size:10px; font-family:arial, verdana, sans-serif; background:' + fa_mentionner.color.background+ '; border:1px solid ' + fa_mentionner.color.border + '; margin-top:20px; z-index:999; max-height:182px; overflow-x:hidden; box-shadow:0 6px 12px ' + fa_mentionner.color.shadow + '; }'+      'a.fa_mention_suggestion, .fam-info { color:' +fa_mentionner.color.font + '; height:26px; line-height:26px; padding:0 3px; display:block; white-space:nowrap; cursor:pointer; }'+      'a.fa_mention_suggestion.fam-focus { color:' +fa_mentionner.color.hover_font + '; background:' +fa_mentionner.color.hover_background + '; }'+      '.fa_suggested_avatar { height:20px; width:20px; vertical-align:middle; margin-right:3px; }'+    '</style>');     // insert faux textarea into document    fa_mentionner.textarea.parentNode.insertBefore(fa_mentionner.faux_textarea,fa_mentionner.textarea);     // apply event handlers    fa_mentionner.textarea.onclick =fa_mentionner.updateFauxTextarea;    fa_mentionner.textarea.onscroll = fa_mentionner.adjustScroll;     // update the faux textarea on keyup    fa_mentionner.instance.keyUp(function(e) {      if (fa_mentionner.focused && e && (e.keyCode == 13 ||e.keyCode == 38 || e.keyCode == 40)) {        fa_mentionner.updateFauxTextarea(true, e.keyCode);        return false;      } else {        fa_mentionner.updateFauxTextarea(false, e.keyCode);      }    });     // key events for the suggested mentions    $([document, fa_mentionner.body]).on('keydown', function(e) {      var that = e.target;       if (fa_mentionner.focused && e && e.keyCode && (that.tagName== 'TEXTAREA' || that.tagName == 'BODY')) {         // move selection down        if (e.keyCode == 40) {          var next = fa_mentionner.focused.nextSibling;           if (next) {            $(fa_mentionner.focused).removeClass('fam-focus');            next.className += ' fam-focus';            fa_mentionner.focused = next;             fa_mentionner.scrollSuggestions();          }           return false;        }         // move selection up        if (e.keyCode == 38) {          var prev = fa_mentionner.focused.previousSibling;           if (prev) {            $(fa_mentionner.focused).removeClass('fam-focus');            prev.className += ' fam-focus';            fa_mentionner.focused = prev;             fa_mentionner.scrollSuggestions();          }           return false;        }         // apply selection        if (e.keyCode == 13) {          fa_mentionner.focused.click();          return false;        }       }    });     // update focused suggestion on hover    $(document).on('mouseover', function(e) {      var that = e.target;       if (/fa_mention_suggestion/.test(that.className)) {        $(fa_mentionner.focused).removeClass('fam-focus');        that.className += ' fam-focus';        fa_mentionner.focused = that;      }    });  }})});Hãy Cùng Mình Xây Dựng Diễn Đàn PhanRiClub Các Bạn Nhé
Xem lý lịch thành viên http://phanriclub.bforum.biz

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

♥ Viết Bình Luận Đăng Lên Facebook ♥

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com