Chỉ cần chèn link youtube vào bài viết, đoạn code dưới đây sẽ chuyển link đó thành 1 video youtube tương ứng. Áp dụng cho tất cả các phiên bản diễn đàn forumvi